VALTUUSTOALOITTEET 2021-2025

14.11.2022: Valtuustoaloite kriisinhallintaveteraanikortin huomioimisesta Ylöjärven kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluissa

Ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät Yhdistyneiden kansakuntien UNEF-operaatioon Suezille 10.12.1956. Tämän jälkeen lähes 50.000 suomalaista on palvellut yli viidessäkymmenessä rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiossa Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa ja Balkanilla. Suomalaisia rauhanturvaajia toimii YK:n, Naton ja EU:n operaatioissa ympäri maailmaa.

Rauhanturvaoperaatiot ovat tukeneet kriisialueiden vakauttamista ja neuvotteluratkaisun saavuttamista. Myös rauhanvälityksellä on ollut merkitystä monilla kriisialueilla.

Eduskunta päätti vuonna 2016, että rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille henkilöille myönnetään kriisinhallintaveteraani-status.

Osoituksena kriisinhallintaveteraanin statuksesta kaikki kriisinhallintaveteraanit saivat puolustusministeriön organisoimana valtion myöntämän kriisinhallintaveteraanikortin.

Suomessa on tällä hetkellä lukuisia yrityksiä joiden palveluista kriisinhallintaveteraanit saavat alennuksia kriisinhallintaveteraanikortilla. Myös moni kaupunki ja kunta on lähtenyt tähän mukaan.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärven kaupunki ryhtyy valmistelemaan kriisinhallintaveteraanien huomioimista siten, että liikunta- ja kulttuuripalveluissa kriisinhallintaveteraanikortti noteerataan samaan alennusluokkaan varusmieskortin kanssa.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

2.5.2022: Aluevaltuustoaloite Pirkanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun laadun parantamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän Kananojan ja Ruuskasen selvitystyön loppuraportin (2019) mukaisesti siten, että koko hyvinvointialueella lastensuojelun laatu nostetaan loppuraportin vaatimalle tasolle.

Lastensuojelun laatu on ollut koko Suomen mittakaavassa vuosikymmeniä huolestuttavalla tasolla. Tätä huolta on nostettu erityisesti vaalien alla toistuvasti esiin, mutta toimet tilanteen korjaamiseksi ovat monessa kunnassa jääneet tosiasiallisesti toteuttamatta. Allekirjoittaneiden mielestä on varsin häpeällistä jättää suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvin ihmisryhmä auttamatta. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa korostetaan juuri lapsen edun ensisijaisuutta. Lastensuojelutarpeessa olevat lapset ovat usein monen inhimillisesti ymmärrettävän tragedian uhreja ja he aivan erityisesti tarvitsevat apuamme.

Loppuraportissa nousee korjattavaksi mm. lastensuojelun asiakasperheiden päihde- ja mielenterveyspalveluiden riittämättömyys, sosiaalityöntekijöiden liiallinen asiakasmäärä, lapsen osallisuus omassa asiassaan, liian vaihtuvat lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät, sijaishuollon valvonta, tutkitun tiedon hyödyntäminen ja osaamisrakenteen muutostarve sekä lisäkoulutusmahdollisuudet.

Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat tavallisia lastensuojelutarpeen taustatekijöitä. Useissa selvityksissä on todettu lastensuojeluperheiden saavan riittämättömästi hoitoa edm. ongelmiin. Tämä johtaa hoidon puutteen seurauksena pahimmillaan jopa lasten huostaanottoihin. Huostaanotto on erittäin kallis tapa auttaa lasta. Päihde- ja mielenterveyshoito on turvattava jatkossa asiakaslapselle ja hänen huoltajilleen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää jälki- ja sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen turvaamiseen ja syrjäytymisen estämiseen.

Pirkanmaallakin lastensuojelu kärsii työvoimapulasta. Henkilöstön sitouttamisessa ammattiliitto Talentian tekemän selvityksen mukaan ovat keskeisiä asiakasmäärä/sosiaalityöntekijä, palkka ja koulutusmahdollisuudet. Kananojan raportissa (ehdotus 46) ehdotetaan sijaispoolin perustamista lastensuojelun sosiaalityöntekijöille.

Lisäksi (ehdotus 29) ehdotetaan lastensuojelutyön osaamistarpeiden analysointia ja pilotointia arvioidun monipuolisemman osaamisrakenteen avulla. Tässä esimerkiksi Ylöjärven kaupunki olisi erinomainen pilotointialue, koska lastensuojelun asiakasmäärät per sosiaalityöntekijä on saatu jo korjattua kohtuulliselle tasolle. Ylöjärvellä syksyllä 2022 perustettavaan perheintensiiviyksikköön palkataan aikuispsykiatri, lastenpsykiatri, psykologi, toimintaterapeutti ja psykiatrisia sairaanhoitajia erityisesti lastensuojelun työtä tukemaan. Lastensuojelun laatua heikentävät epäkohdat on ansiokkaasti kerätty STM:n Kananoja & Ruuskasen loppuraporttiin (Selvityshenkilön ehdotukset lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamiseksi).

Toivomme, että Pirkanmaan hyvinvointialueella tehdään tähän raporttiin pohjautuva toimintasuunnitelma. Valiokuntavalmistelussa tulisi perehtyä tarkasti koko raporttiin. Lastensuojelun laadusta tulisi kerätä myös kuntakohtaista tilastotietoa jo vuodelta 2022, jotta seurantavertailu alueen sisälläkin on mahdollista hyvinvointialueella jatkossa. Kustannusvaikuttavuustietoa tulee kerätä pitkäjänteisesti ja hyödyntää onnistuneita pilotteja koko alueella.

Tiedetään, että lastensuojelun laadun parantaminen katkaisee ylisukupolvista syrjäytymistä ja tuottaa työkykyisiä ja terveempiä aikuisia yhteiskuntaan puhumattakaan inhimillisen kärsimyksen vähentämisestä. Lastensuojelun kehittämisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi lastensuojelun kustannuksiin ja välttää kaikista kalliimpia toimenpiteitä, kuten huostaanottoja. Lainsäädäntö pyrkii korjaamaan lastensuojelun asiakasmääriä asettamalla asiakasmitoituksen, mutta sen noudattamista on valvottava ja muut raportin esille nostamat asiat on korjattava koko Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Pirkanmaalla 2.5.2022

Erja Pelkonen
aluevaltuutettu

Muut aloitteen allekirjoittajat:
Sami Kymäläinen
Lisa Wesin
Arto Grönroos
Lassi Kaleva
Janne Ojala
Miia Kinnari
Miko Bergbom
Matti Heinämäki
Mauri Heiska
Veijo Niemi
Veli-Matti Ahtiainen
Joakim Vigelius
Janne Prihti
Veikko Vallin
Sirpa Pursiainen
Riitta Kuismanen
Sari Tanus
Tiina Wesslin

 

9.5.2022 Valtuustoaloite aurinkopaneelien hankkimiseksi Ylöjärven kaupungin uusien koulurakennusten sekä muiden kiinteistöjen sähkön käytön tukimuodoksi

Ylöjärvellä on alkamassa kolmen uuden koulun suunnittelu ja toteutus. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa huomioon mahdollinen aurinkopaneelien käyttö. Tämä tarkasteluperiaate on hyvä ottaa käyttöön kaikissa tulevissa kaupungin saneeraus- ja uudisrakennuskohteissa. Sähköenergian kallistuessa aurinkopaneelit tarjoavat mahdollisuuden tasapainottaa voimakkaiden hintapiikkien aiheuttamaa epävarmuutta talouden pidossa. Ne tuovat osaltaan sähköenergiaan omavaraisuutta ja tukevat kriittisissä tilanteissa paikallista sähköverkkoa.

Aurinkopaneelit myötävaikuttavat Ylöjärven imagoon luonto- ja ympäristöarvoja kunnioittavana Hinku -toimijana. Pelkät korulauseiset puheet strategiasta eivät kanna pitkälle. Vasta todellisilla teoilla saavutetaan mainetta ja kunniaa.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

7.3.2022: Valtuustoaloite Ylöjärvi vetyteknologian kärkikunnaksi

Ylöjärven Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää Ylöjärven kaupungin autonkannan asteittaista vaihtoa vetyä käyttäviin polttokennoautoihin. Samalla laajennetaan Tredun kanssa koulutuskeskus Valon autoalan ammatillista koulutusta vetyajoneuvojen huoltoon ja korjaamiseen.

Tarjotaan myös soveltuvalle toimijalle polttoaineen jakelupisteelle paikka Valon läheltä vihreän vedyn myymiseen. Jakelupisteestä olisi myös silloin mahdollista kaupungin lisäksi muiden tienkäyttäjien ostaa polttoainetta samoin kuin käyttää ammattikoulun huoltopalveluja.

Tämä tukisi vahvasti yhdessä linjaamaamme HINKU -strategiaa ja nostaisi Ylöjärven vetyteknologian edelläkävijäksi Suomen kunnista. Tähän on myös tarjolla erilaisia hanketukia, koska energiatalous on yksi kärkiteemoista ja varsin tärkeässä asemassa tulevaisuudessa koko Euroopan laajuisesti.

Meillä on nyt mahdollista toteuttaa teknologinen harppaus yritysten kanssa yhteistyössä. Siihen sisältyisi ajoneuvojen hankinta ja siihen liittyvän ammatillisen koulutuksen muodostaminen. Tulevaisuudessa Ylöjärvi ja sitä ympäröivä Pirkanmaa olisi yrityksille vetykäyttöisen ajoneuvotekniikan ja siihen koulutetun henkilöstön vetovoimainen kunta, joka houkuttelisi eri alojen toimijoita.

Meillä täällä kehittyisi vihreän vedyn teknologiasta, varastointiratkaisuista ja ajoneuvotekniikasta alan yritysten terävin kärki ja kehitys.

Pirkanmaalla on mm. Pirkanmaan Liitto linjauksessaan huomioinut vetyenergian käytön liikennetarkoituksiin osana vihreää siirtymää. Pirkanmaa sekä muu Suomi on muuhun EU-alueeseen verrattaessa nyt takamatkalla, joka meidän täytyy kuroa umpeen. Muualla Euroopassa on ollut jo vuosia toimiva vedyn jakeluverkosto, vetyautojen toimivat markkinat ja huoltoverkosto.

Meillä on tällä hetkellä akkuteknologialla varustetut sähköautot, joka on luonnonvarojen käytön, sähköverkkojen ja maantieteellisten etäisyyksien osalta huono ratkaisu katsottaessa tulevaisuuteen. Akkuteknologia ei myöskään tue raskaan liikenteen tarpeita, jotka täytyy tulevaisuudessa vahvasti huomioida.

Ollaan Ylöjärvellä edelläkävijöitä ja toteutetaan se mistä muualla haaveillaan.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

7.2.2022: Valtuustoaloite Asuntila Siivikkala tieyhteyden suunnittelun nopeuttamiseksi

Ylöjärven Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää Mapston 316 kohdan käsittelyn Asuntila-Siivikkala tieyhteyden suunnittelun siirtämistä vuodelle 2023. Perusteena itäisen ohitustien välttämätön tarve kaupungin keskustan liikenteen helpottamiseksi sekä tulevaisuudessa sujuvan joukkoliikenteen kehittämiseksi. Tielinjauksista on olemassa suunnitelmia vuodelta 2008, jolloin tarve tieyhteydelle on jo tiedostettu.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

13.12.2021: Valtuustoaloite kaupungin ranta-alueiden kaavoituksesta omakotitonteiksi Kurussa ja koko Ylöjärven alueella

Ylöjärven Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää Kurussa kaupungin omistamista maista rantatonttien kaavoitusta myyntiin liitteenä olevan luonnoksen mukaan.

Tontteja muodostuisi tällä esityksellä 32 kpl, joista 29 kpl olisi rantatontteja ja 3 kpl rannan tuntumassa järvinäkymällä. Tontit myytäisiin tarjouskaupalla. Jokaisella tontilla olisi kuitenkin pohjahinta.

Tavoitteena on vakituisten asukkaiden saaminen Kuruun ja väestötappion kääntäminen väestökasvuksi. Vetovoimatekijänä Kurussa on ranta, jonka jalostamista asuinkäyttöön pitää hyödyntää.

Kurun lisäksi tulisi selvittää ja hyödyntää rantatontit koko kaupungin alueelta.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa