VALTUUSTOALOITTEET 2017-2021

7.6.2021: Valtuustoaloite Ylöjärven kaupungin edustusmenojen julkisuudesta

Perussuomalainen valtuustoryhmä on seurannut huolestuneena uutisointia Valtiontalouden tarkastusviraston julkisten varojen käytöstä. Viraston tehtävänä on valvoa valtiolla varojen käytön laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. VTV:n pääjohtajan luottokorttimenoja sekä VTV:n matkustus- ja ravintolakuluja selvitetään nyt viime vuosien ajalta. Virasto ei ole kitsastellut edustamisessa. Viimeiset uutiset ovat koskeneet pääministerin ruokalaskuja.

Politiikan luottamusta on jo vuosia nakertanut uutiset hyväveli-verkostojen yhteisten rahojen tuhlailusta. Ylöjärven kaupungin tulisi ottaa tiukka linja päättäjien sidonnaisuuksien julkisuuteen ja luottamushenkilöiden oman edun tavoittelun estämiseen.

Veronmaksajaa suututtavan rötöstelyn estämiseksi esitämme, että sekä poliittisen johdon että johtoryhmän viranhaltijoiden edustus-, matkustus-, ravintola-, kokouslounaat, taksi yms. kuitit tulee saada jokaisen kuntalaisen tarkistettavaksi.

Julkiset kuitit pitää olla varustettu lisätiedolla osallistujien nimistä ja perustelulla, miksi osallistujat syövät veronmaksajan rahoilla eivätkä omillaan. Lähtökohtana perussuomalaisilla on, että edustuslaskut eivät voi olla kohtuuttomia, eikä kukaan voi jatkuvasti käydä verorahoilla lounaalla ja näiden kuittien tulee olla julkisia.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

8.6.2020: Valtuustoaloite luottamushenkilöiden
palkkioiden alentamisesta

Koronaepidemia on vaivannut keväällä 2020 pahoin koko Suomea. Kriisin taloudellisia kokonaisvaikutuksia on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. On kuitenkin selvää, että epidemia tuo väistämättä ongelmia myös Ylöjärven kaupungin talouteen.

On todennäköistä, että Ylöjärven kaupunki joutuu lähivuosina sopeuttamaan talouttaan merkittävästi koronakriisin aiheuttamien tulonmenetysten vuoksi. Vallitsevassa tilanteessa erityisesti päättäjien on oltava vastuullisia ja toimittava esimerkillisesti.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että poliittisesti valittujen luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin tehdään koronaleikkaukset. Tämä tarkoittaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenten kokouspalkkioiden leikkaamista 20 prosentilla. Säästyneillä rahoilla ei Ylöjärven taloutta yksin pelasteta, mutta kokouspalkkioiden alentaminen antaisi kuitenkin selkeän viestin päättäjien halusta pitää huolta kaupungin taloudellisesta kantokyvystä.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

7.10.2019: Valtuustoaloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä koskien Ylöjärven raitiovaunulinjan toteuttamista

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitetta koko kunnan kattavasta kunnallisesta kansanäänestyksestä koskien Ylöjärven raitiovaunulinjan toteuttamista. Kuntalain 410/2015 24§ mahdollistaa kansanäänestyksen järjestämisen kunnassa. Raitiohanke on suunnattoman kallis ja kaksinkertaistaa kunnan velkataakan. Rakennettava raitiovaunulinja hyödyttää vain murto-osaa kuntalaisista. Tämän vuoksi mielestämme on annettava kuntalaisille mahdollisuus ilmaista tahtotilansa haluavatko he raitiovaunuhanketta toteutettavan Ylöjärvellä.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

4.2.2019: Valtuustoaloite selvityksestä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisystä ja toimintatavoista

Julkisuuteen on tullut tietoja laajoista ja vakavista seksuaalirikosten sarjoista eri puolilta Suomea, joissa uhreina on ollut lukuisia yläkoulu- ja jopa alakouluikäisiä tyttöjä. Epäiltyinä teoista on ulkomaalaistaustaisia miehiä jotka ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina. Kyse on erittäin vakavasta, koko Suomea koskettavasta rikosaallosta.

Onko vaarana, että myös Ylöjärvellä tapahtuu alaikäisiin tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista häirintää tai muita seksuaalirikoksia maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden toimesta? Miten asiaan suhtaudutaan ja millä keinoilla sitä seurataan kouluissa, sosiaalitoimessa ja muissa kaupungin instansseissa?

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

1.10.2018: Valtuustoaloite koira- ja aktiviteettipuistojen kehittämismahdollisuuksien selvittämisestä

Kasvavalla ja elinvoimaisella Ylöjärvellä asuu runsaasti koiria ja koiraharrastajia. Liikunta on välttämätöntä koiran lihaskunnon sekä tuki- ja liikuntaelimistön kunnossa pitämiseksi. Koiran ulkoiluttaminen kytkettynä ei yksistään riitä, vaan koiran on päästävä juoksemaan myös vapaasti.

Koirapuistot mahdollistaisivat koirien keskinäisen sosiaalisen kanssakäymisen sekä leikin. Lisäksi koirapuistoista hyötyisivät metsästyskäytössä olevat koirat, joita ei ajoittain voi päästää metsään petotilanteen takia.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärven kaupunki selvittää kustannustehokkaasti eri kaupunginosien potentiaaliset koirapuistojen paikat, perustamis- ja ylläpitokustannukset sekä mahdolliset yhteistyötahot.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

6.11.2017: Valtuustoaloite ekologisemman ja kustannustehokkaamman katuvalaistusverkon puolesta

Toimiva katuvalaistus on avainasemassa turvallisten koulumatkojen ja yleisen liikenneturvallisuuden kannalta. Energiakustannusten noustessa katuvalaistusverkon kehittäminen on myös taloudellisesti ja ekologisesti kannattavaa. Ylöjärvellä on hieman yli 6000 valaisinpylvästä, joiden valaisintyyppeinä ovat natrium- (57 %) elohopeahöyry- (35 %) led- (4 %) ja monimetallipolttimot (4 %).

Led-polttimoiden valaistusteho on vuosien saatossa kehittynyt huimasti. Led- valaisinpylväissä käytetään yleisimmin 40 W polttimoita, joilla saavutetaan vastaava valaistusvoimakkuus kuin 125 W elohopeahöyrypolttimoilla ja 100 W natriumpolttimoilla.

Samalla led-polttimoiden arvioitu kestoikä on kasvanut peräti 100 000-150 000 tuntiin. Esimerkiksi elohopeapolttimon teoreettinen paloaika on vain 16 000-20 000 tuntia. Vuosittaisella 4000 tunnin paloajalla led-polttimo kestää siten noin 25-38 vuotta ja elohopeapolttimo vain 4-5 vuotta.

Nykyaikaisella valaistustekniikalla on myös mahdollista säätää valotehoa himmeämmälle esimerkiksi yöaikaan. Vaihtovälien pidentyessä työkustannuksetkin vähenevät. Verkoston uusimisella säästyisi myös viranhaltijoiden työaikaa reklamaatioiden vähentyessä.

Poliittisen päätöksenteon tulee perustua pitkäjänteisyyteen. Led-valoihin siirtymisellä on kannattavat perusteet verkoston uusimisen maksaessa itsensä takaisin noin kymmenessä vuodessa energian säästöllä ja polttimoiden paremman kestävyyden ansiosta.

Edellä mainitun perusteella esitän, että kaupunki asettaa työryhmän suunnittelemaan olemassa olevan katuvalaistusverkon kehittämistä ja siirtymää nykyaikaisempaan led-valaistusverkostoon.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

5.6.2017: Valtuustoaloite erityisopetuksen lisäämiseksi

Me Ylöjärven Perussuomalaiset olemme huolissamme tämän hetkisen erityisopetuksen määrästä ja saatavuudesta Ylöjärvellä. Mielestämme erityisopetus on jäänyt liian vähälle huomiolle ja on selkeä tarve kartoittaa ja lisätä erityisopetusta, jotta joka koululla on tarvittavat opetuksen keinot käytettävissä. Nykykäytännön mukaan kaikki oppilaat laitetaan normaaliluokkiin jolloin mm. hitaammin kehittyvät ja ylivilkkaat oppilaat eivät pysy opetuksessa mukana. Tämän seurauksena yksi tai kaksi oppilasta voivat sitoa opettajan rajallisesta ajasta niin paljon, että muun luokan oppiminen kärsii. Siinä ei ole ratkaisuna luokkakoon pienentäminen, vaan erityisopetukseen ohjaaminen. Erityisopetuksessa nämä oppilaat huomioidaan kehityksensä mukaisesti ja oppimistulokset saadaan maksimoitua. Samalla normaaliluokan opetustahti säilyy ja kaikki saavat tasapuolisen huomion. Tämä edesauttaa useamman nuoren peruskoulusta läpi paremmalla menestyksellä ja auttaa jatko-opintoihin pääsemisessä. Se puolestaan tukee työllistymistä ja kaupungin taloutta pidemmällä aikajänteellä.

Jos nyt ei tehdä tarvittavia toimia tämän asian suhteen, niin maksamme isoa laskua 10-15 vuoden kuluttua työmarkkinoilta syrjäytyneiden nuorten osalta.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

 

5.6. 2017: Valtuustoaloite Vanhan Räikän kaavamuutoksesta ja rakennuksen poistamisesta

Me Ylöjärven Perussuomalaiset olemme seuranneet huolestuneina Vanhaan Räikkään kohdistettuja investointisuunnitelmia. Ensi vuonna rakennuksen kunnostaminen pitäisi alkaa ja projektin alustava arvio on 1,2 miljoonaa. Tämäkin on arvio. Kunnostamisprojektin jälkeen kaupungin hallussa olisi kallista ja epäkäytännöllistä ylläpidettävää tilaa, joka olisi kulueränä kaupungille joka vuosi. Eikä tälle rakennukselle ole tiedossa mitään selkeää käyttötarkoitusta, varsinkaan mitään vuokrakäyttöä joka kattaisi kulut.

Kaupunki on salkuttanut kaiken kiinteistöomaisuuden pidettäviin, myytäviin, purettaviin ja jatkoselvitettäviin käyttötarpeen mukaan. Ne kiinteistöt joille ei ole perusteltua käyttöä ja tuottavat tarpeettomia kuluja kaupungille, eivät ole pidettävien salkussa. Vanhalla Räikällä ei ole perusteltua käyttöä tulevaisuudessa. Se tuottaa etenevässä määrin kuluja ja jää Räikän alueen uudistuksen jalkoihin. Tällä rakennuksella ei ole mitään itseisarvoa joka asettaisi sen parempaan asemaan verratessa muihin myytäviin, purettaviin tai jatkoselvitettäviin rakennuksiin. Tällä hetkellä Vanha Räikkä on asemakaavassa merkitty suojelluksi, mutta tämä suojelun status on poistettavissa asemakaavan muutoksen kautta.

Me esitämme suunniteltujen investointien jäädyttämistä ja kaavamuutosprosessin käynnistämistä Vanhan Räikän suojelun purkamiseksi. Kaavamuutoksen jälkeen rakennuksen salkutus muutetaan myytäviin tai purettaviin, riippuen siitä onko rakennukselle nimellisellä summalla ostajaa joka myös jatkossa vastaisi remontointi -ja ylläpitokuluista. Kaavamuutos myös mahdollistaisi rakennuksen pois siirtämisen.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa